Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem

Kolorowy pasek

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500 +

 

(UWAGA ! Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 01.10.2017-30.09.2018 rozpocznie się 01.08.2017, druki wniosków dostępne będą po 15.07.2017)
 

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych

Beneficjenci programu

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach , jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

3. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenie wychowawczego przysługuje :

- matce,

- ojcu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka

- albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje ww. osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 r.ż.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w kwocie 500 zł na dziecko

1. Akty Prawne

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 18 lutego 2016 r.

(Dz. U. Z 2016 r. poz. 214)

2. Kryteria dochodowe (gdy wniosek na pierwsze/jedyne dziecko)

kryterium dochodowe 800zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności lub umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

3. Okresy zasiłkowe

Prawo do świadczenia ustalane jest na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski można składać od 1 sierpnia 2017r. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego trwa od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku (wnioski przyjmowane są na bieżąco- świadczenie przysługuje od miesiąc , w którym został złożony wniosek )

4. Wniosek o świadczenie wychowawcze

- w przypadku osób rozwiedzinych: wyrok rozwodowy/ugoda sądowa potwierdzający miejsce zamieszkania i sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzica ubiegającego się o świadczenie wychowawcze

- dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu w roku bazowym i po tym roku (w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze/jedyne dziecko)

W okresie pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze/jedyne dziecko należy niezwłocznie zgłaszać uzyskanie lub utratę dochodu

 

Dochodem uzyskanym nazywamy:

a) zakończenie urlopu wychowawczego,

b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

 

Dochodem utraconym nazywamy:

a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.3),

f) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

h) utratę świadczenia rodzicielskiego,

i) utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

j) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4);
 
Wniosek i formalności nabywania świadczeń

Osoby zamieszkujące na terytorium Gminy Nowe, ubiegające się o świadczenie wychowawcze, składają stosowny wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem.

 

Wniosek zawiera dane dotyczące:

1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru

PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej;

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5) każdego członka rodziny;

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

Wniosek oraz załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny ( czyli przy pomocy Platformy  Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl czyli tzw. emp@atii).

Istnieje również możliwość składania wniosków wraz załącznikami  za pomocą systemu teleinformatycznego:

1)udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych - PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej,

2)banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać
w tradycyjnej formie pisemnej,

3) innego systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli zostanie wprowadzony taki, inny niż wyżej wymienione systemy składania wniosków drogą elektroniczną, to informacja o szczegółach tego rozwiązania zostanie przekazana organom właściwym realizującym świadczenie wychowawcze.    

 

Załączniki

wniosek (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (272.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (203.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
druk do zmiany konta (135.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
druk do konta os. innej niż wnioskodawca (186.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Izabela Hirsch-Lewandowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Hirsch-Lewandowska
Data wprowadzenia:2017-06-06 09:18:00
Opublikował:Izabela Hirsch-Lewandowska
Data publikacji:2017-06-06 10:12:03
Ostatnia zmiana:2017-06-06 11:13:32
Ilość wyświetleń:519

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij